#MO03 Beeswax – Sáp ong

Beehives are constructed with a perfect structure of uniform hexagons from top to bottom to serve as homes for the bees

Just like humans, bees also need shelter and food to thrive. Therefore, beehives are constructed with a perfect structure of uniform hexagons from top to bottom to serve as homes for the bees. Can you guess what the main material is for bees to build such sturdy homes? That’s right, beeswax. Worker bees self-generate beeswax and utilize this resource to construct nests for larvae and honey that they diligently produce daily. Initially, beeswax is in a liquid form, but upon contact with air, it quickly solidifies into a strong, resilient wax scale. According to scientists’ estimates, to produce 8g of beeswax (the main material for building beehives), bees need to use up to 200g of honey, which is a crucial food source for the survival of the entire swarm.

Giống như con người, ong cũng cần một nơi để trú ẩn và thực phẩm để phát triển. Vì vậy, tổ ong được xây dựng theo một cấu trúc hoàn hảo với các hình lục giác đều tăm tắp từ đầu tới cuối để làm nhà cho những chú ong. Bạn thử đoán xem, vật liệu chính để ong có thể xây dựng nên những ngôi nhà vững chãi ấy là gì? Đó chính xác là sáp ong. Ong thợ tự sản sinh ra sáp ong và chúng tận dụng nguồn vật liệu ấy để xây dựng ngôi nhà chứa ấu trùng và mật mà chúng chăm chỉ tạo ra hàng ngày. Ban đầu sáp ong có dạng lỏng nhưng khi tiếp xúc với không khí chúng sẽ nhanh chóng cứng lại tạo tạo thành một tấm vẩy sáp cứng cáp, kiên cố. Theo ước tính của các nhà khoa học, để tạo ra 8g sáp ong (vật liệu chính để xây dựng tổ ong), loài ong phải sử dụng đến 200g mật, vốn là lương thực dự trữ quý giá quyết định đến sự sống còn của cả đàn.

To produce 8g of beeswax, bees need to use up to 200g of honey

In Vietnam, regions with cool and refreshing climates such as the Northwest mountains and Gia Lai are renowned for their specialties of forest honey and beeswax.

Ở Việt Nam, những khu vực có khí hậu và thời tiết mát mẻ trong lành như các vùng núi Tây Bắc, Gia Lai luôn nức tiếng bởi đặc sản mật ong, sáp ong rừng.

A wheel of forest beeswax, captured in Nén Danang's kitchen

After harvesting honey, all that remains in the beehive are the beeswax portions within the sturdy hexagonal shells. To transform a beehive into a compact beeswax block, it undergoes a melting process at an appropriate temperature along with water, filtering out any remaining debris. After some time, beeswax quickly solidifies when exposed to the environment and can be easily cut or shaped as desired.

Sau khi thu hoạch mật ong, tổ ong chỉ còn lại phần sáp nằm trong những lớp vỏ hình dáng những ô lục giác kiên cố. Để biến một tổ ong thành một khối sáp ong gọn gàng cần trải qua quá trình làm nóng chảy ở nhiệt độ phù hợp cùng với nước và lọc bỏ các phần xác còn lại. Khi tiếp xúc với môi trường một thời gian sáp ong sẽ nhanh chóng bị đông lại và có thể dễ dàng cắt hoặc tạo hình theo ý muốn.

Beeswax quickly solidifies when exposed to the environment and can be easily cut or shaped as desired.

Cleaned beeswax blocks range in color from pale yellow to light brown, depending on the food source bees used to produce the wax. Beeswax carries a pleasant, faint aroma of honey and flowers.

Sáp ong sau khi được làm sạch nguyên khối có màu từ vàng nhạt đến nâu nhạt, màu sắc này phụ thuộc vào nguồn thức ăn mà ong đã sử dụng để sản xuất sáp. Sáp ong mang mùi hương dễ chịu, thoang thoảng của mật ong, hương hoa.

The green, spiky outer husk of the chestnut cracks open, revealing 1 to 3 round, smooth nuts inside.

Not only beeswax but also other bee products are used in our Sto:ry Menu. At Nén, we utilize the technique of cooking fish in beeswax to create the dish “Beeswax, Buddha’s hand & Gandaria”. Perfectly cooked fish pieces simmer in just enough melted beeswax, gradually enveloped and cooked evenly. It’s a dish that impresses diners visually, tactilely, and aromatically.

Không chỉ riêng sáp ong, các sản phẩm khác từ ong đều được chúng tôi sử dụng trong các Sto:ry Menu của mình. Ở Nén, chúng tôi sử dụng kỹ thuật nấu cá trong sáp ong để tạo ra món “Sáp ong, Phật thủ & Thanh trà”, những miếng cá được nấu chín hoàn hảo trong một lượng sáp ong nóng chảy vừa đủ, miếng cá từ từ được bao phủ và chín dần đều. Một món ăn đạt đủ ba yếu tố gây ấn tượng với thực khách về phần nhìn, sờ, và ngửi.

Beeswax featured in Sto:ry Menu #0